imeg

מודלים סטוכסטיים לאוכלוסיית הנויטרונים בכור גרעיני

Project Title:מודלים סטוכסטיים לאוכלוסיית הנויטרונים בכור גרעיני

Supervisor(s):Prof. Rami Atar
Abstract:

הבנת ההתנהגות הסטוכסטית של אוכלוסיית הנויטרונים בכור גרעיני הינה ראשונה במעלה לצורך תפקודו היעיל. מטרת הפרויקט היא לחקור גישה חדשה למידול האוכלוסיה אשר מבוססת על רעש לבן ומשוואות דיפרנציאליות. יתרון הגישה הוא האפשרות לטיפול אנליטי. בשלבים הראשונים יידרש ללמוד רקע אשר כולל תאוריה של תהליכי הסתעפות, תהליכי דיפוזיה ומשוואות פוקר־פלנק. השלב המחקרי יתמודד עם שאלות של טיב הגישה המוצעת, כיצד לתכנן חוג משוב יעיל, ולאילו גדלים ניתן למצא נוסחאות מפורשות.

מנחה שותף: ד”ר חן דובי, הקריה למחקר גרעיני